A A A A A A A
Sklep: 532 085 395
Infolinia: 800 269 636
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Sklep: 532 085 395
Infolinia: 800 269 636
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Zrealizuj zlecenie NFZ

Ochrona danych osobowych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

HARTMANNDLAPACJENTA.PL

I.          Portal hartamnndlapacjenta.pl jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną  (dalej: Serwis).

II.        Administratorem danych osobowych Użytkownika Serwisu jest Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151009, NIP: 731-000-49-93, REGON: 471042226.

III.      Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: RODO@hartmann.info.

IV.      Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o.o. zostały określone w Polityce ochrony danych osobowych oraz Polityce prywatności i polityce cookies.

V.        Decydując się na korzystanie z Serwisu oraz dokonując jakiejkolwiek czynności na witrynie internetowej dostępnej pod adresem https://hartmanndlapacjenta.pl, świadomie zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:

a.    korzystania z konta Klienta - w przypadku założenia przez Panią/Pana z konta Klienta w Serwisie;

b.    realizacji zamówienia - w przypadku złożenia przez Panią/Pana zamówienia;

c.    subskrypcji - w przypadku wyrażenia zgody na dostarczanie Pani/Panu treści marketingowych oraz informacji handlowych w formie newslettera;

d.    kontaktu - w przypadku wypełnienia przez Panią/Pana formularza kontaktowego lub skorzystania z narzędzia LiveChat;

e.    wysłania próbki - w przypadku zamówienia przez Panią/Pana próbek towarów.

 

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

I. Celami oraz podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:

a.  W przypadku realizacji zleceń na wyroby medyczne oraz zamówień produktów pełnopłatnych za pośrednictwem platformy „hartmanndlapacjenta.pl" celem przetwarzania jest:

  • obsługa zamówień, tj. wykonanie umowy zawieranej pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwanej dalej: „Umową" oraz podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem Umowy; do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu; podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do zawarcia oraz wykonania Umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 rokuw sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych)- dalej także „RODO";
  • umożliwienie dokonania płatności za pośrednictwem udostępnionych płatności elektronicznych - art. 6 ust. 1 lit (b) RODO;
  • ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (w tym dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami) - art. 6 ust. 1 lit (f) RODO;
  • obsługa reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit (b) i (f) RODO;
  • realizacja obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny - art. 6 ust. 1 lit (c) RODO.

b.  W przypadku dostarczania newsletter'a - celem przetwarzania jest przekazywanie Pani/Panu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej informacji o aktualnych oraz nowych produktach oraz usługach w ofercie Administratora  w tym poprzez udostępnianie Pani/Panu treści gromadzonych w Serwisie - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni) - art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.

c.  W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego lub narzędzia LiveChat -celem przetwarzania jest identyfikacja nadawcy oraz obsługa jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz / narzędzie LiveChat - podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona przez Pana/Panią zgoda na obsługę zapytania art. 6 ust. 1 lit (a) i (f) RODO.

d.  W przypadku złożenia wniosku o wydanie darmowej próbki produktu - celem przetwarzania jest dostarczenie Pani/Panu próbki produktu na podany adres korespondencyjny - podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit (a) RODO.

 

II. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja celów opisanych w pkt I będzie niemożliwa.

III. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celu, tj.:

a.  w przypadku obsługi zamówień złożonych za pośrednictwem Serwisu - przez okres przewidziany dla realizacji umowy, wynikający z obowiązujących przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego);

b.  w przypadku dostarczania informacji handlowej i marketingu - przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora - chyba że Pani/Pan sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych, natomiast w zakresie w jakim ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, do czasu cofnięcia zgody.

c.  w przypadku skorzystania z formularza kontaktowego / skorzystania z narzędzia LiveChat przez okres roku liczonego od ostatniej korespondencji / rozmowy.

d.  w przypadku złożenia wniosku o wydanie darmowej próbki produktu - przez okres pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do wydania ostatniej próbki produktu z oferty handlowej PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

IV. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do Państwa Trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

I. W związku z przetwarzaniem w ramach Serwisu danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a.     Prawo dostępu do treści danych osobowych - prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych - na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

b.    Prawo uzyskania kopii danych - na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

c.     Prawo do sprostowania - na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

d.    Prawo do usunięcia danych - na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

e.    Prawo do ograniczenia przetwarzania - na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

f.     Prawo do przenoszenia danych - na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Panią/Pana dane, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi - jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

h.    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych - osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

j.      Prawo wycofania zgody - jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody; oświadczenie o cofnięciu zgody należy wysłać na adres mailowy.

k.     Prawo do skargi - w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Rejestracja Użytkownika w Serwisie - Login i hasło

I. Login i hasło do Serwisu Klient otrzymuje po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

II. Rejestracja konta odbywa się automatycznie przez system, który generuje dla Klienta hasło. Po zalogowaniu na stronie Serwisu, w zakładce „Edytuj swoje konto", klient ma możliwość ustawienia swojego własnego hasła.

III. W wypadku zapomnienia hasła istnieje możliwość jego odzyskania poprzez podanie swojego numeru klienta oraz adresu e-mail w panelu „Przypomnienie hasła". Jeśli dane te będą poprawne, klient otrzymuje drogą mailową nowe hasło do logowania.

IV. Dla realizacji zamówienia dokonanego za pośrednictwem Serwisu nie jest wymagane zakładanie Konta Klienta.

 

Kontakt

I. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu zarówno elektronicznego formularza kontaktowego znajdujących się na stronie Serwisu, udostępnionego narzędzia LiveChat lub telefonicznie.

II. Skorzystanie z ww. form kontaktu wymaga podania danych osobowych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

III. Podanie danych, oznaczonych w formularzu kontaktowym jako obowiązkowe, jest dobrowolne, ale wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania.

 

Informacja handlowa

I. Wypełniając formularz rejestracyjny zostanie Pani/Pan jednocześnie poproszona/y
o złożenie oświadczenia, iż wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych oraz nowych produktach oraz usługach w ofercie Administratora, zgodnie z ustawą z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 16 lipca
2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

II. Zgoda jest całkowicie dobrowolna, a jej wyrażenie pozwoli Administratorowi na przesyłanie Pani/Panu informacji, o których mowa w pkt I w formie newsletter'a.

III. Wyrażając zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych oraz nowych produktach oraz usługach w ofercie Administratora zachowuje Pani/Pan prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie.

 

Formularz zamawiania próbek

I. Administrator umożliwia każdej zainteresowanej osobie zamówienie próbki wybranych towarów znajdujących się w ofercie Administratora. Podstawowe zasady złożenia zamówienia próbki zdefiniowane są w Regulaminie.

II. Podanie danych, oznaczonych w formularzu zamówienia próbki jako obowiązkowe, jest dobrowolne, ale wymagane w celu dostarczenia próbki towaru na wskazany adres korespondencyjny, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia próbki.

 

 

×