A A A A A A A
Sklep: 532 085 395
Infolinia: 800 269 636
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Sklep: 532 085 395
Infolinia: 800 269 636
pn-pt od: 8:00 do 16:00
Zrealizuj zlecenie NFZ

Regulamin

Regulamin zakupów na platformie

„hartmanndlapacjenta.pl"

obowiązujący od dnia 04.05.2023

 

I. Postanowienia ogólne

1.      Podmiotem prowadzącym portal „hartmanndlapacjenta.pl" jest Paul Hartmann Polska sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach (95-200), przy ul. Żeromskiego 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000151009, NIP: 731-000-49-93, REGON: 471042226, BDO: 000006877, kapitał zakładowy - 15 000 000 PLN złotych (dalej: „Sprzedawca").

2.      Portal jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie umów sprzedaży na odległość oraz świadczenie usług drogą elektroniczną  (dalej: „Sklep internetowy").

3.      Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów i realizacji zleceń na wyroby medyczne na platformie hartmanndlapacjenta.pl.

4.      Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta  jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja w czasie składania zamówienia.

5.      Kontakt z Sprzedawcą odbywa się poprzez:

a)      adres poczty elektronicznej: hartmanndlapacjenta@hartmann.info;

b)      pod numerem telefonu +48 532 085 395 lub +48 532 469 635 - w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16;

c)      formularz kontaktowy dostępny na stronie platformy.

II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.      Klientem sklepu może być jedynie pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących, minimalnych wymogów technicznych:

a)      komputer lub inne urządzenie elektroniczne (telefon/tablet) posiadające dostęp do Internetu;

b)      przeglądarki internetowe: Internet Explorer co najmniej w wersji 6.0, Firefox co najmniej w wersji 2.0 lub Opera co najmniej w wersji 7.0.;

c)      posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.

3.      Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze sklepu i oferowanych w nim usług w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

4.      Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Sklepu treści: powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

III. Przedmiot transakcji

1.        Przedmiotami transakcji są produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego „hartmanndlapacjenta.pl".

2.        Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

3.        Cenniki i inne informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego, w tym zdjęcia i opisy produktów stanowią zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego.

IV. Składanie zamówień

1.        Składanie zamówień w sklepie internetowym „hartmanndlapacjenta.pl" odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej znajdującej się na stronie Sklepu, poprzez wypełnienie formularza zamówienia.

2.        Klient może złożyć zamówienie:

a)      korzystając z konta użytkownika, po uprzednim założeniu konta i zalogowaniu się albo;

b)      złożyć Zamówienie nie posiadając konta użytkownika (zakup bez rejestracji).

3.        W celu założenia konta Klient jest zobowiązany dokonać rejestracji danych w systemie teleinformatycznym. W tym celu należy podczas rejestracji podać login, którym jest adres email, a także imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. W przypadku rejestracji konta celem realizacji zleceń NFZ, Klient zobowiązany jest podać także numer PESEL oraz unikalny numer zlecenia. Hasło dostępu system wygeneruje dla Klienta automatycznie.

4.        Zamówienie może być także złożone za pośrednictwem telefonu lub poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej, w dniach roboczych we wskazanych na stronie internetowej Sklepu godzinach. W tym celu należy:

a)      podać podczas rozmowy telefonicznej lub w treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b)      wskazać sposób dostawy i formę płatności, spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c)      podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail, a w przypadku realizacji na podstawie zlecenia na wyroby medyczne (dalej „Zlecenie NFZ") unikalny numer zlecenia i numer PESEL.

 

5.      W przypadku zamówienia wyrobów medycznych na podstawie Zlecenia NFZ Sprzedawca może zażądać przesłania skanu Zlecenia NFZ na adres poczty elektronicznej: hartmanndlapacjenta@hartmann.info.

6.      Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, w przypadku zamówień telefonicznych lub dokonywanych poprzez przesłanie wiadomości email, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar.

  1. Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przekazuje lub przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia odpowiednio: w przypadku zamówienia e - mailem - za pomocą wiadomości email, w przypadku zamówienia telefonicznego - potwierdzenie telefoniczne.

8.      Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, a także w dniu wolne u Sprzedawcy i wskazane na stronie internetowej Sklepu, będą rozpatrywane pierwszego następnego dnia roboczego. Termin dostawy liczony jest od dnia roboczego, w którym rozpatrzone zostało dane zamówienie.

9.      Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu zakupów na platformie „hartmanndlapacjenta.pl", Polityki Prywatności oraz Polityki Cookies.

10.     W przypadku wypełniania formularza zamówienia obejmującego wyroby medyczne wydawane na Zlecenie NFZ, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w Zleceniu NFZ.

11.     Nabywca składając zamówienie, składa ofertę zakupu zamawianych towarów, zgodnie  z informacją na ich temat znajdującą się w momencie zamówienia na witrynie sklepu.

V. Szczegółowe zasady dotyczące zamówień wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

1.      Niniejszy punkt nr V Regulaminu reguluje zasady sprzedaży szczególnej kategorii towarów oferowanych w Sklepie jakimi są wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

2.      W zakresie odmiennie uregulowanym w treści niniejszego punktu V nie stosuje się innych postanowień niniejszego regulaminu do sprzedaży wyrobów medycznych wydawanych na Zlecenie NFZ.

3.      Klient składając zamówienie dotyczące wyrobu wydawanego na Zlecenie NFZ potwierdza, że posiada ważne Zlecenie NFZ, a w przypadku kontynuacji zlecenia potwierdza, że posiada numer identyfikacyjny zlecenia i numer PESEL, pozwalające na realizację zleceń dotyczących kolejnych miesięcy. Klient potwierdza tym samym, że dokonuje zakupu dla siebie lub dla innej, znanej mu osoby, która posiada uprawnienie do uzyskania refundacji, obowiązujące w miesiącu składania Zamówienia.

4.      Realizacja zamówienia dotyczącego wyrobu medycznego na zlecenie może odbyć się na jeden z podanych poniżej sposobów:

a) Pierwsza realizacja zlecenia - w tym przypadku Sprzedawca uprawniony jest do zawnioskowania do Klienta o załączenie skanów/zdjęć dokumentów zlecenia i innych dokumentów niezbędnych do realizacji zlecenia (np. przesłanie skanu legitymacji uprawniającej do zwiększenia poziomu refundacji). Dopiero po akceptacji poprawności dokumentów przystąpić do dalszej realizacji zamówienia.

Kurier, dostarczający zamówienie odbierze oryginały Zleceń i dokument pt. „potwierdzenie odbioru wyrobu medycznego" wypełnione i podpisane przez Klienta podczas odbioru przesyłki. W trakcie epidemii Sars Cov 2 lub w innych terminach wskazanych w komunikatach NFZ kurier nie będzie wymagał ich przekazania. Powyższy wymóg nie będzie miał także zastosowania w przypadku wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających pełną realizację e-zleceń.

b)      Kontynuacja realizacji zlecenia lub zlecenie uzyskane w ramach teleporady - Klient zobowiązany jest do podania numeru identyfikacyjnego zlecenia oraz numeru PESEL.W przypadku zakupu przez Klienta wyrobów medycznych na zlecenie NFZ - Klient jest zobowiązany do uiszczenia części ceny wyrobu medycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi refundacji takich kosztów.

5.      Po złożeniu zamówienia Klient zobowiązany jest opłacić zamówienie. Zamówienia złożone i nieopłacone nie będą realizowane. Zamówienia złożone i niepłacone w terminie 48 h od złożenia zamówienia - mogą zostać anulowane. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą zamówień złożonych z opcją zapłaty przy odbiorze.

6.      Zamówienie wyrobów wydawanych na Zlecenie NFZ musi być złożone w terminie umożliwiającym Sklepowi wysyłkę zamówienia w obrębie realizowanego miesiąca. Ostatniego dnia miesiąca Klient ma możliwość realizacji zamówienia za dany miesiąc do określonej przez sklep godziny.

7.      W przypadku negatywnej weryfikacji Zlecenia NFZ Sprzedawca może anulować dokonane zamówienie, chyba, że zamówienie zostanie poprawione. W przypadku, gdy skan (jeśli Sklep o niego poprosi), oryginał Zlecenia NFZ lub dane (numer ewidencyjny lub numer PESEL) przekazane do realizacji zlecenia z teleporady okaże się błędny, a oryginał lub skan wadliwy, wybrakowany lub z jakichkolwiek innych powodów nienadający się do uzyskania refundacji - Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia stwierdzonych uchybień mailowo, zaś w razie potrzeby dodatkowo telefonicznie.

8.      Potwierdzeniem odbioru przez Klienta wyrobu medycznego na Zlecenie NFZ jest czytelny podpis imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem numeru PESEL osoby odbierającej (jeśli osobą odbierającą nie jest osoba, na która jest wystawione Zlecenie NFZ), złożony na oddzielnym dokumencie potwierdzającym odbiór przesyłki, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

9.      Klient nie ponosi kosztów przesyłki zamówienia obejmującego wyroby medyczne wydawane danemu Klientowi na Zlecenie NFZ.

10.  W przypadku negatywnej weryfikacji Zlecenia NFZ, a także w przypadku nieusunięcia przez Klienta w terminie uchybień określonych w wezwaniu wskazanym w punkcie 7 powyżej i gdy na skutek wskazanych uchybień odmówiono refundacji nabytego przez Klienta wyrobu medycznego na Zlecenie NFZ - Sprzedawca ma prawo do:

a)         wstrzymania realizacji innych zamówień Klienta,

b)        żądania odesłania wydanych wyrobów medycznych na Zlecenie przez Klienta na koszt Klienta albo

c)         żądania zapłaty pełnej ceny za wyrób medyczny bez uwzględnienia refundacji.

 

 

 

VI. Realizacja zamówień

1.      Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta dokładnych danych (imię, nazwisko oraz adres dostawy) wraz z numerem telefonu, umożliwiających pracownikom sklepu weryfikację rzetelności i kompletności złożonego zamówienia.

2.      Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji jeśli w formularzu Zamówienia lub w wiadomości email przesłanej do Sklepu będą znajdowały się niepełne lub niekompletne dane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

3.      Zamówienie zostanie przekazane do realizacji pod warunkiem, że towar jest dostępny u Sprzedawcy. W przypadku niedostępności towaru, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie wiadomością email lub podczas rozmowy telefonicznej (w przypadku zamówień telefonicznych), ze wskazaniem przewidywanego czasu dostępności towaru. W takim wypadku Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia, a Sprzedawca zwróci Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, zapłaconą przez Klienta cenę towarów, jeżeli cena ta została już uiszczona.

VII. Formy płatności

1.      Klient może dokonać płatności w jeden z poniższych sposobów:

a)      gotówką przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedawcy -
ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice;

b)      gotówką za pobraniem, płatność przy dokonaniu dostawy;

c)      płatnością za pomocą serwisu PayU - w przypadku zakupów wyłącznie produktów pełnopłatnych (innych niż wydanych na Zlecenie NFZ).

2.      W przypadku wybrania przez Klienta płatności przelewem tradycyjnym lub przelewem PayU, zamówienie zostanie wysłane do klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sprzedawcy.

3.      Do każdego zakupu Sprzedawca dołączy fakturę VAT. Klient w momencie dostawy zobowiązany sprawdzić, czy faktura VAT została dołączona do przesyłki. W przypadku braku faktury należy zgłosić ten fakt w dniu dostawy pracownikowi firmy kurierskiej lub drogą mailową na adres Sprzedawcy - hartmanndlapacjenta@hartmann.info.

4. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego „hartmanndlapacjenta.pl" do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. 

VIII. Dostawa towarów

1.      Dostawy realizowane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Termin realizacji zamówienia wynosi od 2 do 3 dni roboczych. W przypadku, gdy zamówiony Towar jest niedostępny, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Nabywcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, informując jednocześnie o możliwym terminie realizacji zamówienia lub o dostępności towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony towar właściwości.

3.      W wypadku, o którym mowa w ustępie powyżej, Nabywca będzie uprawniony do podjęcia decyzji, czy (i) będzie oczekiwał na realizację złożonego zamówienia w wydłużonym terminie określonym przez Sprzedawcę, albo (ii) wyrazi zgodę na dostarczenie mu towaru zamiennego, posiadającego te same co zamówiony towar właściwości, albo (iii) zwróci się z żądaniem zwrotu uiszczonej ceny, odstępując od zamówienia (umowy sprzedaży). Uprawnienie Nabywcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie mu przysługiwać w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy informacji, o której mowa w ustępie powyżej. W przypadku uchybienia przez Nabywcę terminowi, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca dokona na rzecz Nabywcy zwrotu ceny.

4.      W przypadku zgody Nabywcy na otrzymanie towaru zamiennego, Nabywca ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt IX Regulaminu. Zwrot towaru zastępczego następuje w takim wypadku na koszt Nabywcy.

5.      Sprzedawca dostarcza zamówione towary za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy towaru został określony w Sklepie i będzie widoczny dla Klienta przy składaniu zamówienia.

6.      Z chwilą odbioru przesyłki zawierającej towar od firmy kurierskiej lub pobrania towaru z paczkomatu, na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Nabywca ma obowiązek dokładnie sprawdzić przesyłkę zawierającą towar w obecności kuriera lub w trakcie odbioru w paczkomacie. Jakiekolwiek uszkodzenia lub uwagi dotyczące stanu fizycznego przesyłki zawierającej towar (np. jej zniszczenia) powinny zostać przekazane niezwłocznie przez Nabywcę Sprzedawcy oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za doręczenie przesyłki zawierającej towar.

7.      Koszty dostaw towarów wskazane są w Sklepie. Sprzedawca dostarczy zamówione towary bezpłatnie w trzech sytuacjach:

a)      W przypadku gdy przynajmniej jeden z towarów stanowi wyrób wydawany na zlecenie;

b)      W przypadku gdy łączna kwota zakupów danego Klienta, w ramach danego zamówienia, wynosi co najmniej 100 zł brutto (słownie: sto złotych brutto);

c)      Do dnia 31 maja 2023 r. - w przypadku dostawy do Klienta kupującego produkty pełnopłatne (poza zleceniem NFZ), o łącznej wartości do 100 zł brutto. Sklep może zdecydować o przedłużeniu okresu bezpłatnej dostawy dla zakupów wskazanych powyżej.

 

IX. Odstąpienie od umowy

1.      Klient ma prawo odstąpić od umowy (zamówienia) złożonego w Sklepie, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

2.      Termin do odstąpienia od umowy (zamówienia) wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztową przesyłką rejestrowaną (list polecony) lub pocztą elektroniczną).

4.      Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać klikając w następujący link

5.      Aby zachować termin do odstąpienia od umowy (zamówienia), wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na zasadach opisanych w Regulaminie.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Klienta, Sprzedawca dokona na jego rzecz zwrotu ceny zakupu zwracanych towarów, niezwłocznie, w każdym jednak przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia) zostało doręczone Sprzedawcy.

7.      Sprzedawca dokona zwrotu ceny na rzecz Klienta przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przy uiszczeniu ceny za towar zamówiony w Sklepie. W przypadku, gdy Klient uiścił cenę w formie gotówkowego rozliczenia (przesyłka za pobraniem), Sprzedawca dokona zwrotu ceny na jego rzecz w zależności od wyboru Klienta: (i) na rachunek bankowy wskazany przez Klienta, albo (ii) w formie przekazu pocztowego.

8.      Sprzedawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru zwracanego przez Klienta, lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9.      W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienie od umowy (zamówienia) Klient zobowiązany jest do niezwłocznego odesłania zamówionego towaru na adres Sprzedawcy, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostało złożone oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia). Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wystarczające jest nadanie towaru przed jego upływem.

10.  Klient w przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy (zamówienia) zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11.  Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12.  Realizując obowiązek wynikający z art. 12 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) wskazujemy, że prawo odstąpienia od umowy (zamówienia) przez Klienta nie przysługuje w przypadku umów (zamówień):

a. w której towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c. w której towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

13.  W przypadku realizacji zleceń NFZ, Klient po odstąpieniu od umowy w miesiącu następującym po miesiącu kalendarzowym dla którego wystawione było zlecenie traci możliwość ponownego zrealizowania tego zlecenia.

14.   W przypadku realizacji zleceń NFZ, Klient po odstąpieniu od umowy w ramach miesiąca dla którego wystawione było zlecenie może zrealizować je ponownie w ramach danego miesiąca: a) u Sprzedawcy (bez konieczności pozyskiwania kolejnego zlecenia od lekarza prowadzącego) b) u innego realizatora zleceń NFZ za uprzednim pozyskaniem nowego zlecenia od lekarza prowadzącego;

 

X. Gwarancje

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie „hartmanndlapacjenta.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.  Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

W wypadku towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na stronie Internetowej Sklepu.

3. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy, który jest konsumentem, wynikających z niezgodności towaru z umową.

XI. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

1.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników Sklepu.

2.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 17, 95-200 Pabianice, mailowo pod adres hartmanndlapacjenta@hartmann.info lub przy użyciu formularza kontaktowego, znajdującego się w Sklepie.

3.      W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4.      Reklamacje opisane w niniejszym paragrafie Sprzedawca rozpatrzy w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

5.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres hartmanndlapacjenta@hartmann.info.

XII. Wnioski o próbki

1.        Sprzedawca przewiduje możliwość przesłania Klientowi na podstawie jego wniosku złożonego poprzez dostępne w witrynie sklepu internetowego „hartmanndlapacjenta.pl" opcje, przesyłki zawierającej darmową próbkę produktu w ramach jednego zarejestrowanego konta Nabywcy (Użytkownika), za pomocą poczty tradycyjnej albo kuriera.

2.        Koszt dostarczenia przesyłki do Nabywcy pokrywa Sprzedawca.

3.        O możliwości otrzymania darmowej próbki produktu, Nabywca zostanie poinformowany przez Sprzedawcę za pomocą stosownych komunikatów/opcji widocznych na stronie sklepu internetowego „hartmanndlapacjenta.pl". Warunkiem otrzymania darmowej próbki produktu jest prawidłowe wypełnienie Formularza udostępnionego w ramach serwisu, przy czym możliwość otrzymania darmowej próbki produktu może zależeć w szczególności od czasu trwania i szczegółowych warunków akcji promocyjnej.

4.        Zamówienie przez Klienta darmowej próbki produktu ma charakter dobrowolny, jednak podanie danych osobowych wskazanych w Formularzu zamówienia próbki jest niezbędne w celu wydania i dostarczenia na wskazany adres zamówionej próbki produktu.

5.        Darmowa próbka produktu zostanie wysłana na wskazany przez Klienta adres, z zastrzeżeniem, że znajduje się on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.        Przesyłka jest realizowana na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

XIII. Ochrona danych osobowych

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Paul Hartmann Sp. z o.o. w Sklepie zostały zamieszczone na stronie Sklepu w zakładce Polityka prywatności oraz Ochrona danych osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Spory powstałe pomiędzy Nabywcą a sklepem internetowym podlegają rozstrzygnięciu rzeczowo właściwym polskim sądom powszechnym. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 

 

×